تهران
چیتگر
تهران
چهاردانگه
قیمت: 390,000 تومان 
تهران
قلهک
قیمت: 1,000 تومان 
مشهد
میدان شهدا
قیمت: 4,900,000 تومان 
مشهد
میدان شهدا
قیمت: 490,000 تومان