تهران
ونک
قیمت: 10,490,000 تومان 
تهران
ونک
قیمت: 7,190,000 تومان 
تهران
گاندی جنوبی
قیمت: 13,580,000 تومان 
تهران
ونک
قیمت: 14,845,000 تومان 
اصفهان
بید آباد
تهران
ولیعصر
تهران
سهروردی
قیمت: 890,000 تومان 
قزوین
سعدی شمالی